"Łatwo jest zstąpić do piekieł,
dniem i nocą wrota ciemnej
śmierci stoją otworem, lecz
wrócić z powrotem,
po swoich krokach wyjść na
powietrze - oto jest zadanie"

- Wergiliusz, Eneida

PORUSZANIE SIĘ

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje, że postać próbuje się udać we wskazane miejsce.

Ciągły ruch możemy osiągnąć przemieszczając kursor w żądanym kierunku i przytrzymując lewy przycisk myszy. Bohater będzie szedł we wskazanym kierunku do momentu, w którym zwolnisz przycisk lub napotka przeszkodę, której nie będzie mógł obejść.

WALKA

Wskaż ze pomocą myszy istotę, którą chcesz zaatakować. W oknie opisu pojawi się nazwa gatunku, który ona reprezentuje oraz inne użyteczne informacje. Niektóre, wyjątkowe istoty będą opisane kolorem Złotym.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na istocie spowoduje, że Twój bohater zaatakuje ją za pomocą aktualnie używanej broni.

Przytrzymanie w trakcie ataku klawisza "Shift" spowoduje, że Twój bohater w trakcie ataku nie ruszy się z miejsca.

UŻYWANIE CZARÓW I UZDOLNIEŃ

Otwórz księgę czarów (pełną lub skróconą) i wskaż czar, który chcesz przygotować klikając na nim lewym przyciskiem myszy.

kliknięcie prawym przyciskiem myszy na istocie lub obszarze spowoduje rzucenie czaru. Niektóre czary mogą być rzucane na posiadane przedmioty, w takim przypadku kursor myszy zmieni kształt. aby rzucić taki czar, należy także wskazać (podświetlając) przedmiot, na którym chcemy go wykorzystać.

Najczęściej używanym czarom można przypisać klawisze funkcyjne. Aby tego dokonać, otwórz skróconą księgę czarów, wskaż ikonę czaru, który chcesz przypisać do klawisza. Następnie naciśnij jeden z klawiszy F5-F8, a księga zostanie zamknięta, klawisz zaś zostanie przyporządkowany temu czarowi. Od tego momentu jego naciśnięcie będzie oznaczało przygotowanie czaru do użycia.

"Złam kości, a ciało ozdrowieje.
Złam ducha, a ciało umrze..."

Kolory ikon w skróconej księdze czarów:

Złoty: Umiejętność
Błękitny: Wyuczony czar
Czerwony: Czar zapisany w manuskrypcie
Pomarańczowy:: Czar zawarty w lasce
Szary: Wyuczony czar, którego nie możemy używać, gdyż posiada poziom poniżej 1 slvl

KONTAKT Z OTOCZENIEM

Wskaż przedmiot za pomocą myszy. Przedmiot, z którym możesz coś zrobić, zostanie podświetlony. Kolor podświetlenia zależy od rodzaju przedmiotu:

Błękitny: Przedmiot, który może zostać podniesiony
Czerwony: Istota
Żółty: wszystko inne

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na podświetlonym przedmiocie spowoduje. że Twój bohater podejdzie i podniesie go, zaatakuje, lub wykorzysta w inny sposób.

UŻYWANIE PRZEDMIOTÓW

Jeżeli 3wskażesz jakiś przedmiot za pomocą myszy, w oknie opisu zostanie wyświetlona jego nazwa. Jeżeli wskażesz w ten sposób jeden z posiadanych przez Ciebie przedmiotów (na ekranie stanu posiadania) wyświetlone zostaną wszystkie dostępne informacje o nim. Kolor opisu oddaje naturę przedmiotu:

Biały: Zwykły przedmiot
Błękitny: Przedmiot magiczny
Złoty: Przedmiot posiadający wyjątkowe właściwości

Każdy przedmiot, którego opis jest wyświetlany w kolorze Czerwonym, jest niemożliwy do wykorzystania lub posługiwanie się nim jest aktualnie zbyt trudne.

Kliknięcie prawym przyciskiem na przedmiocie, który Twój bohater posiada (także przy pasie), powoduje jego użycie. Jeżeli jego użycie wymaga wskazania celu (kursor zmienia kształt), to wskaż go i kliknij lewym przyciskiem.

Przedmioty noszone przy pasie mają automatycznie przyporządkowane klawisze - ich nazwy są wyświetlane w prawym dolnym rogu przegródki pasa. Naciśnięcie takiego klawisza spowoduje użycie przedmiotu.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na posiadanym przez Ciebie złocie powoduje upuszczenie określonej sumy.

"Łatwiej jest kogoś dźgnąć
w plecy, niż patrzeć mu
prosto w oczy.

Na zasadzie tej oparte jest
społeczeństwo,
jest ona uniwersalna dla tych,
którzy sprawują władzę..."

KLAWISZE STERUJĄCE

Z
- Powiększenie widoku i przywrócenie jego poprzedniego stanu.
F1
- Wyświetlenie pomocy o Diablo.
P
- Pauza.
Escape
- Dostęp do głównego menu.
B
- Księga czarów.
C
- Ekran informacji o postaci.
I
- Ekran stanu posiadania.
Q
- Dziennik podróży.
S
- Skrócona księga czarów.
Tab
- wyświetlenie automapy.
Shift
- Przytrzymanie powoduje, że postać nie przemieszcza się w trakcie ataku.
+/-
- Zwiększenie/zmniejszenie skali automapy.
1-8
- użycie przedmiotów niesionych przy pasie.
F5-F8
- Po podświetleniu ikony czaru w skróconej księdze czarów powoduje przypisanie klawisza czarowi. Po przypisaniu naciśnięcie tego klawisza powoduje przygotowanie czar.
F9-F12
- Automatyczne wysyłanie wiadomości (tylko w przypadku gry Multi Player).
Enter
- Otwarcie okna wiadomości/wysłanie wiadomości (tylko w grze Multi Player).
Spacja
- Chowa wszystko widoczne na ekranie.

"Płomieniste języki piekieł liżą
nasze pięty, gdy biegnąc
uciekamy z jego strasznych otchłani

Nie może być żadnej ucieczki
od terroru tej nieubłaganej bestii"

dagger